Vanliga frågor och svar

NÅGRA VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Ärvdabalken, ÄB,

Fråga: Vad innebär makes arvsrätt?

Svar: Äkta makar med eller utan gemensamma barn ärver varandra med fri förfoganderätt. Makar med särkullbarn ärver inte varandra.

Fråga: Skillnad mellan fri förfoganderätt och full äganderätt?

Svar: Make som ärver med fri  förfoganderätt får konsumera upp hela kvarlåtenskapen. Det är dock inte tillåtet att testamentera eller att ge bort kvarlåtenskapen.

Fråga: Vad är efterarv?

Svar: Med efterarv menas en rättighet för t ex en gemensam bröstarvinge att senare ärva den först avlidnes kvarlåtenskap. det vill säga när den som ärvt kvarlåtenskap med fri förfoganderätt i sin tur avlider.

Fråga: Vem har rätt till efterarv?

Svar: Ofta är det gemensamma barn, bröstarvingar, till äkta makar. Efterarv kan också förekomma till annan på grund av ett förordnande i testamente.

Fråga: Bröstarvinges och särkullsbarns arvslott respektive laglott?

Svar: Enligt ärvdabalken ärver bröstarvingar sin mamma och pappa. Finns inget testamente delar de på kvarlåtenskapen. Varje andel kallas för arvslott. En arvslott består av dels laglott dels en disponibel kvot.

Fråga: Vad är en disponibel kvot?

Svar:Den disponibla kvoten är hälften av arvslotten. Den kan mamma eller pappa testamentera till vem hon/han vill.

Fråga: Hur räknas den ut?

Svar: Arvslotten är 100 procent av kvarlåtenskapen. Disponibla kvoten 50 procent och laglotten 50 procent.

Fråga: Kan bröstarvinges lotter göras olika stora?

Svar: Ja, bröstarvinge kan förutom sin laglott även få hela den disponibla kvoten. Exempel: En av två bröstarvingar kan således tilldelas 75 procent. Barn 1 får 25 procent i laglott. Barn två får 25 procent i laglott dessutom 50 procent i kvarlåtenskapen på grund av testamente (disponibla kvoten)

Äktenskapsbalken – Giftorättsgods- Enskild egendom?

Fråga: Vad innebär det att äga egendom som giftorättsgods eller Enskild egendom?

Svar: Var och en äger sin egendom. Genom gåva, arv eller äktenskapsförord kan egendomen blivit enskild egendom. Att ha giftorätt i den andres makens tillgångar innebär att ha en rätt till hälften i samband med bodelning mellan makarna. Bodelning kan ske antingen vid skilsmässa, under äktenskap och vid dödsfall. Detta gäller inte enskild egendom

Fråga: Vilka är fördelarna respektive konsekvenser?

  • Vid Skilsmässa?

Svar: Vid skilsmässa lägger man samman makarnas giftorätt minskar dessa med makarnas respektive skulder och delar på hälften. Den make som äger mest får då dela med sig till den andra maken. Fördelar för den ena och konsekvens för de andra.

  • Den ene maken avlider?

Svar: Om allt är giftorätt kan samma förhållande gälla som vid skilsmässa. Efterlevande make kan om inte gemensamma barn finns begära avsteg från detta och behålla sitt giftorättsgods. Enskild egendom ingår inte i bodelning. Efterlevande make ärver dock andra makens enskild egendom som fri förfoganderätt.

  • Den ene maken går i konkurs?

Svar: Makes enskilda egendom kan inte utmätas för den andre makens skulder.

Sambolagstiftning

Fråga: Sambos arvsrätt

Svar: Sambor ärver inte varandra enligt lag.

Fråga: Vad ingår i bodelning mellan sambor

Svar: Bostad och bohag som inhandlats av en eller båda i syfte att användas av dem i ett gemensamt boende.

Fråga: Samboavtalets innebörd

Svar: Samboavtals innebörd brukar handla om att att avtala bort sambolagen. Det vill säga det ska inte bli någon hälftendelning. En sambo som äger 90 procent får behålla sina 90 procent om de separerar. Istället för Sambolagen blir lagen om samäganderätt tillämplig.

Fråga: Lilla ”Prisbasbeloppsregeln”

Svar: Det innebär att en sambo med mindre tillgångarna i vart fall har rätt till två prisbasbelopp.