Asyl och migrationsrätt

161117 Kumlin_12A0409
Advokat Petra Kumlin

 

Asylrätt

Allt fler människor tvingas fly för sina liv från krig och förföljelser. Det har blivit allt svårare att passera landgränser. Det har också blivit svårare att styrka sin berättelse med bevisning och allt oftare ifrågasätts den asylsökandes berättelse vilket tenderar att urholka känslan av rättssäkerhet och trygghet för den enskilda individen. Utan identitetshandlingar och möjlighet att styrka vare sig ålder eller de hot eller förföljelser som är anledningen till att sökanden flytt sitt hemland alternativt de hot och förföljer som väntar i det land som personen kommer ifrån behövs någon som kan guida sökanden i den juridiska asylprocessen och biträda i att slutföra talan genom att utifrån gällande rätt ge en klar och rättvis bild av sökandens individuella skyddsskäl bakgrund och situation.

161117-anna_12a0373_1
Jur kand Anna Roth

 

 

 

Under de senaste tre åren har jag biträtt ett stort antal asylsökanden från många olika orosländer i världen. Med myndigheternas skärpta regler krävs stort engagemang och tålamod från den jurist som biträder asylsökanden i den juridiska processen.

 

 

161117 Kumlin_12A0362
Jur kand Peter kumlin

Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet. Det lidande världen idag ser är ofantligt stor. Mängden av människor som behöver hitta en fristad för att få skydd för sina liv får inte begränsa de krafter som strider för individens situation och lidande. Var och en som söker asyl har rätt att få framföra sina individuella skyddsskäl till beslutsfattande myndighet och rätt att härvid biträdas av en jurist med engagemang och intresse att förstå den individuella situationen och bakgrunden så att den beslutande myndigheten får ett robust och trovärdigt underlag för sitt beslut.

Kontakta oss